სკოლებს შორის კონკურენტული გარემოს შექმნა – ბრენდირება

ბრენდირება ნიშნავს სკოლების შეფასებას ათვარსკვლავიანი სისტემით სხვადასხვა კრიტერიუმებით. მაგალითად: ინსტიტუციური მონაცემები, სწავლა-სწავლება, მასწავლებელთა კვალიფიკაცია, აკრედიტაცია.

სკოლების ბრენდირება ამერიკისა და ევროპის ქვეყნებში აპრობირებული მეთოდია, რომელიც თავისთავად იწვევს ჯანსაღ კონკურენციას სკოლებს შორის.

დღეს საქართველოში 2084 სკოლაა. ბრენდირების ძირითადი მიზანია ამ სკოლებს შორის კონკურენტული გარემოს შექმნა და მათი წახალისება სასწავლო პროცესის სრულყოფის მიზნით.

ბრენდირებისთვის დაწესებული კრიტერიუმები, რომელიც e-catalog-ის სახით არის წარმოდგენილი, საზოგადოებას ყველა სკოლაზე გარკვეულ შეხედულებას შეუქმნის.

შეფასების დაწყებისას ყველა სკოლას ავტომატურად აქვს მინიჭებული ხუთი ვარსკვლავი, ხოლო მომდევნო ხუთის მინიჭება ხდება ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმების მიხედვით. მონაცემების გადამუშავების შემდეგ სკოლას მიენიჭება შესაბამისი ვარსკვლავი. სამინისტროში სპეციალურად შექმნილი კომისია მუდმივად განახორციელებს სკოლის მიერ თვითშეფასების შედეგად მიღებული მონაცემების გადამოწმებას. მონაცემების განახლება მოხდება მუდმივად.

კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც მიენიჭებათ სკოლებს ვარსკვლავები, კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ არის განსაზღვრული.
კრიტერიუმებში გათვალისწინებულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა სკოლის ჩართულობა ოლიმპიადებში, წარმატებული მოსწავლეებისა და მასწავლებლების რაოდენობა, სერტიფიცირებულ მასწავლებელთა რაოდენობა, მენტორ-მასწავლებელთა რაოდენობა და სწავლების ხარისხზე ორიენტირებული სხვა კომპონენტები.

ბრენდირებისას მთავარი აქცენტი გაკეთდება განათლებაზე და სწავლების მეთოდების დამატებით საშუალებებზე. ბრენდირებისას ყურადღება მიექცევა სკოლების ინფრასტრუქტურასაც, თუმცა პირველ ეტაპზე მეტი ყურადღება დაეთმობა და უპირატესობა მიენიჭება სწავლის დონეს.