პროექტის შესახებ

eCatalog წარმოადგენს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ელექტრონულ კატალოგს, რომელშიც თავმოყრილია ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლების შესახებ სრული ინფორმაცია. აღნიშნული სისტემა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მიიღოს ინფორმაცია დაწესებულების ინფრასტრუქტურის, სასწავლო პროცესის, სწავლების, პედაგოგებისა და მოსწავლეთა მიღწევების შესახებ.

საიტზე დაწვრილებითი ინფორმაცია იქნება განთავსებული სკოლების ინსტიტუციური მონაცემებისა და უსაფრთხოების, მასწავლებელთა კვალიფიკაციისა და სკოლაში არსებული სწავლების შესახებ.

ასევე, ხელმისაწვდომი იქნება სკოლის საატესტატო გამოცდებისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხულ მოსწავლეთა მონაცემები.

ელექტრონული კატალოგის შექმნა ხელს შეუწყობს სასწავლო დაწესებულებების გამჭვირვალეობასა და ხელმისაწვდომობას. ვებ-გვერდი, ასევე, დაეხმარება პირველკლასელთა ინტერნეტრეგისტრაციასა და მოსწავლეთა მობილობას.

მომავალში დაგეგმილია უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების ელექტრონული კატალოგის შექმნა.